Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

Realisatie

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2014

201

138

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2015

180

134

2016

117

137

2017

136

131

2018

97

119

Toelichting 1.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2017

2,6

2,2

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2018

2,2

2,2

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2017

6,6

5,0

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2018

5,6

4,8

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2017

7,1

2,9

De streefwaarde voor 2020 is vastgesteld op 4,1.

2018

5

2,5

In 2018 is het cijfer gedaald door de sterke afname van het aantal woninginbraken.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2017

6,1

4,8

Hier wordt niet op gestuurd in het IVB.

2018

6,5

5,4

Toelichting

1. Het aantal HALT-verwijzingen ligt in 2018 onder het Nederlands gemiddelde maar is nog altijd een aanzienlijk aantal. De criteria die gehanteerd worden door HALT zijn niet altijd van toepassing op de Goudse jongeren, nl. first-offender, relatief licht vergrijp.