Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

8.957

9.806

9.699

107

Baten

-163

-242

-184

-58

Saldo van baten en lasten

8.794

9.564

9.515

49

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.120

-1.178

-1.178

0

Gerealiseerd resultaat

7.674

8.386

8.337

49

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld zijn de lasten, de baten en het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Rekening 2019

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

1.1 Crisisbeheersing en brandweer lasten

4.637

4.637

4.631

6

1.1 Crisisbeheersing en brandweer baten

-46

-46

-33

-13

Saldo

4.591

4.591

4.598

-7

1.2 Openbare orde en veiligheid lasten

4.323

5.169

5.068

101

1.2 Openbare orde en veiligheid baten

-118

-196

-151

-45

Saldo

4.205

4.973

4.917

56

Totaal saldo taakvelden

8.796

9.564

9.515

49

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

1.2 Openbare orde en veiligheid

101.000

V

45.000

N

High Impact Crime (HIC): Door daling van het aantal woninginbraken zijn er minder interventies geweest waardoor hier een voordeel is ontstaan van € 41.000.

41.500

V

I

Ondermijning: Voor ondermijning heeft Gouda twee subsidies ontvangen. Dit betreft een bedrag uit het ondermijningsfonds onder andere voor familie-aanpak (€ 116.000); van dit bedrag is € 78.000 uitgegeven en het restant zal uitgegeven worden in 2020; deze onderschrijding op zowel de lasten als op de baten van € 38.000 is per saldo budgetneutraal. Verder heeft de gemeente geld van het Rijk ontvangen voor 'Weerbaarheid bestuur' (€ 120.000). De verwachting was dat in 2019 reeds € 45.000 zou worden uitgegeven maar alle activiteiten zullen pas plaatsvinden in 2020. Voorgesteld wordt daarom om de begrote € 45.000 voor 2019 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

98.000

V

I

38.000

N

I

Overig J&V: Dit betreft een aantal verschillende begrotingsposten die flexibel ingezet kunnen worden, onder andere voor onderzoek naar drugs en het opvangen van incidenten. Per saldo is hiervan nog € 61.000 over.

61.000

V

I

Radicalisering: Ter bestrijding van jihadisme hebben we in de decembercirculaire 2019 € 238.000 versterkingsgelden ontvangen van het Rijk. Dit bedrag kon nog niet in de begroting verwerkt worden, maar de uitgaven hiervoor hebben al wel plaatsgevonden in 2019. Het restantbedrag van het Rijk komt in 2020 via opnieuw beschikbaar stellen terug in de begroting (onder aftrek van de reeds gedane uitgaven ad € 174.000.

174.000

N

I

Thematisch werken: dit betreft een flexibel budget om incidenten op te kunnen vangen zoals bij voorbeeld autobranden. In 2019 resteert een voordeel van € 57.000.

57.000

V

I

Fietsparkeren: Het voordeel op de lasten van € 48.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de begrote bijdrage afkoop betaalde fietsenstalling noordzijde station niet ingezet is. De afspraken met Prorail daaromtrent zijn nog niet afgerond. De hogere opbrengsten uit opgehaalde / verkochte fietsen leidde tot een voordeel bij de baten.

48.000

V

I

3.000

V

I

Turfmarktkerk: de afwikkeling van dit dossier in 2019 leidde tot meerkosten ten opzichte van de begroting van € 27.000, voornamelijk veroorzaakt door juridische kosten.

27.000

N

I

Overig

3.500

N

I

10.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2019

Werkelijk 2019

Verschil

Parkeren

228

218

10

Vervanging cameratoezicht

71

40

31

TOTAAL

298

258

41

Toelichting op het investeringsoverzicht

Vervanging cameratoezicht

Nog niet alle camera's zijn vervangen in 2019; dit vindt verder plaats in 2020.