Financiering en algemene dekkingsmiddelen

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

798

798

453

345

V

Baten

-174.801

-180.016

-182.520

2.504

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-174.003

-179.217

-182.067

2.849

V

Mutaties in reserves

0

-115

-259

143

V

Gerealiseerd resultaat

-174.003

-179.332

-182.326

2.992

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.5 Treasury

Minder betaalde rente op afgesloten geldleningen vanwege lage en voor kort geld negatieve rente levert een voordelig resultaat op van € 104.000.
Het saldo van de doorbelastingen van rente aan investeringskredieten en grondexploitaties is € 247.000 negatief, met name door de lagere rente tijdens de bouw/investeringen als gevolg van een lager investeringsniveau.

0.61 OZB woningen

De minderopbrengst bij de OZB voor woningen wordt veroorzaakt door een te ruim begroot bedrag en opbrengsten die nog moeten worden opgelegd: bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een te hoge totale woz-waarde. Tevens dienen een aantal aanslagen bestemd voor 2019 nog te worden opgelegd in 2020.

0.62 OZB niet-woningen

De OZB niet woningen laat een behoorlijke meeropbrengst zien. Grotendeels is dit te verklaren door de aanslagen betreffende 2017/2018 die in 2019 zijn opgelegd.

0.63 Parkeerbelasting

Het voordeel bij parkeerbelasting wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een stijging van het aantal mobiele betalingen bij straatparkeren. De inkomstern parkeerterreinen stegen licht ten opzichte van 2018. Ook de inkomsten Stationsgarage lagen hoger dan begroot door een gestegen aantal abonnementhouders.

0.7 Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds is bijna € 1,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt nagenoeg volledig door de middelen die het Rijk met de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld.

0.8 Overige baten en lasten

Gedetacheerd personeel

De gemeente Gouda heeft € 267.000 extra ontvangen als gevolg van het detacheren van personeel. Daartegenover waren de salarislasten € 414.000 hoger dan begroot.

ROO niet-actieven

Op basis van nieuwe afspraken zijn medewerkers eerder van de loonlijst afgegaan dan aanvankelijk begroot. Dit levert een voordeel op van € 65.000.

Stelposten en taakstellingen

Enkele budgetten voor taakmutaties binnen de uitkering uit het gemeentefonds zijn op een algemene post blijven staan. De hiermee gemoeide bedragen voor in totaal € 163.000 vallen vrij in het rekeningsaldo.

Mutaties in reserves

Aan de reserve Organisatieontwikkeling is € 143.000 onttrokken. Hier stond geen raming tegenover. Het verschil binnen dit programma wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan deze reserve op programma 7 voor hetzelfde bedrag.