Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

8.957

9.806

9.699

107

V

Baten

-163

-242

-184

-58

N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

8.794

9.564

9.515

49

V

Mutaties in reserves

-1.120

-1.178

-1.178

0

-

Gerealiseerd resultaat

7.674

8.386

8.337

49

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

1.2 Openbare orde en veiligheid

Ondermijning

Voor ondermijning heeft de gemeente een 2-tal subsidies ontvangen. Dit betreft een bedrag uit het ondermijningsfonds onder andere voor familie-aanpak (€ 116.000). Van dit bedrag is € 78.000 uitgegeven en het restant zal uitgegeven worden in 2020; deze onderschrijding op zowel de lasten als op de baten van € 38.000 is per saldo budgetneutraal. Verder heeft de gemeente geld ontvangen vanuit het Rijk voor 'Weerbaarheid bestuur' (€ 120.000); de verwachting was dat in 2019 reeds € 45.000 zouden worden uitgeven maar alle activiteiten zullen pas plaatsvinden in 2020; voorgesteld wordt daarom om de begrote € 45.000 voor 2019 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020.

Overig jeugd en veiligheid

Dit betreft een aantal verschillende begrotingsposten die flexibel ingezet kunnen worden, onder andere voor onderzoek naar drugs en het opvangen van incidenten. Per saldo is hier nog € 61.000 over.

Radicalisering

Ter bestrijding van jihadisme heeft de gemeente in de decembercirculaire 2019 € 238.000 versterkingsgelden ontvangen van het Rijk. Dit bedrag kon niet meer in de begroting verwerkt worden maar de uitgaven hiervoor hebben al wel plaatsgevonden in 2019. Het restantbedrag van het Rijk komt in 2020 via opnieuw beschikbaar stellen terug in de begroting (onder aftrek van de reeds gedane uitgaven ad € 174.000).

Thematisch werken

Dit betreft een flexibel budget om incidenten op te kunnen vangen zoals bv autobranden. In 2019 resteert een klein voordeel van € 57.000.