Programma 7 Bestuur en organisatie

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

27.467

28.437

30.085

-1.648

N

Baten

-3.221

-3.610

-4.239

629

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

24.246

24.827

25.846

-1.019

N

Mutaties in reserves

-192

-272

-128

-143

N

Gerealiseerd resultaat

24.054

24.555

25.718

-1.163

N

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.1 Bestuur

College van BenW

In verband met de herberekening van de Appa-voorziening door een extern bureau moest de voorziening worden verhoogd. Deze toevoeging is € 1.130.000 hoger dan begroot. Daarentegen zijn de overige collegekosten (waaronder salarislasten, opleidingen enz.) € 107.000 lager dan vooraf ingeschat.

Intergemeentelijke samenwerking

Naast een aantal kleinere posten (met een voordeel van € 28.000) is ook de afrekening over 2018 (in 2019 ontvangen) van de Regio Midden Holland € 63.000 voordelig uitgevallen.

AGW-Tafel

In de jaarrekening 2019 van Gouda laat de exploitatie Samenwerking Alphen aan den Rijn - Gouda - Woerden (AGW-tafel) een batig saldo zien van per saldo € 86.000.

Gemeenteraad

Het nadeel van € 66.000 wordt veroorzaakt door een door het ministerie van BZK opgelegde hogere vergoeding van raadsleden en door toegenomen accountantskosten. Daarnaast kon een deel van de kosten van de twee burgemeester-wissels niet binnen de bestaande budgetten opgevangen worden.

0.2 Burgerzaken

Reisdocumenten

Bij de reisdocumenten is per saldo een voordeel op de baten en lasten van € 69.000. In de begroting voor 2019 was rekening gehouden met de zogenaamde reisdocumentendip maar de daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten was minder sterk dan vooraf ingeschat.

0.4 Overhead

Automatiseringskosten

Voor Portfoliomanagement en overige bedrijfsvoering is € 577.000 meer uitgegeven aan automatiseringskosten.

Veiligheid en Wijken, gedetacheerd personeel

De gemeente heeft € 107.000 extra inkomsten gekregen als gevolg van het detacheren van personeel. Hier staan voor nagenoeg hetzelfde bedrag lasten tegenover.

Contractmanagement MH

Door indexering en stijging van de loonkosten is de doorbelasting naar andere gemeenten € 57.000 hoger dan begroot.

INA applicaties

Er is voor € 91.000 meer baten ontvangen.

Mutaties in reserves

De onttrekking aan de reserve Organisatieontwikkeling bedroeg € 648.000 en viel daarmee € 143.000 lager uit dan begroot. Dit verschil wordt gecompenseerd door de onttrekking aan deze reserve op programma 8 voor hetzelfde bedrag.