Programma 1 Economie, werk en onderwijs

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

18.451

19.890

19.119

771

V

Baten

-6.847

-7.420

-8.477

1.057

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

11.604

12.470

10.642

1.828

V

Mutaties in reserves

-29

-79

-79

0

-

Gerealiseerd resultaat

11.575

12.391

10.563

1.828

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

2.4 Economische havens en waterwegen

Groot onderhoud waterkeringen en afwatering

Op basis van de meest recente beheerplannen is een aanvullende dotatie van € 73.000 noodzakelijk gebleken.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie Spoorzone

Voor de grondexploitatie Spoorzone is in het verleden een verliesvoorziening gevormd. Hiervan is in 2019 € 882.000 vrijgevallen.

3.4 Economische promotie

Promotie en toerisme

De verkoop van (VVV-)cadeaukaarten leidt tot een niet-geraamde opbrengst van € 114.000. Daar staan ook kosten tegenover (€ 92.000).

Stadsmarketing inclusief Gouda750

Aan de batenkant is sprake van een meevaller door ontvangen bijdragen voor het project Cheese Valley. Op basis van een geactualiseerde planning vallen diverse uitgaven die waren voorzien voor 2019 in een latere fase. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 87.000.

4.2 Onderwijshuisvesting

De voorziening planmatig onderhoud gemeentelijke onderwijsgebouwen voldoet niet meer aan de richtlijnen van het BBV en is in 2019 vrijgevallen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 557.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE

De subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE staat in de kinderschoenen en het gebruik daarvan komt minder snel op gang dan verwacht. Daardoor is er een voordeel van € 260.000 ontstaan op het geraamde budget. Exacte raming van benodigde subsidiebedragen is lastig voor kinderopvangorganisaties en dit heeft over 2018 tot terugvordering van in totaal € 100.000 subsidie geleid. Organisaties hebben met deze kennis voor 2019 lagere bedragen aangevraagd dan was begroot.
In 2020 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deze subsidieregeling, door meer kinderopvangaanbieders.

Onderwijsachterstanden

Het verschil aan de lastenkant kan verklaard worden doordat van de reservering van € 300.000 voor VVE-uitbreiding per 2020, € 117.000 niet is uitgegeven; dit budget was bestemd voor kinderopvangorganisaties om zich voor te breiden op 16 uur VVE (extra personeel, scholing, pilots etc.). De aanvankelijke randvoorwaarden voor de uitbreidingspilot bleken vertragend te werken.

Daarnaast is de egalisatiereserve van plm. € 133.000 niet gebruikt. Er wordt een egalisatiereserve aangehouden om fluctuaties in de rijksuitkering op te kunnen opvangen en fluctuaties in de subsidieaanvragen voor VVE (kindgebonden financiering).

Voor de jaarlijkse vaste kosten is € 5.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit fluctueert per jaar, er zit wat ruimte in de begroting, bv. voor overheadkosten e.d.

Het resterend budget zal worden overgeheveld naar 2020, waardoor het per saldo budgetneutraal is.

Volwasseneducatie

In 2019 is stevig ingezet op het vinden van deelnemers en het aanbieden van verschillende trajecten, wat resulteerde in 400 meer deelnemers dan in 2018. De rijksbijdrage 2019 is volledig benut. Dit verklaart in belangrijke mate het nadeel van € 369.000. De meeneemregeling 2018 leidt tot een voordeel van € 158.000 aan de batenkant. Daarnaast is rekening gehouden met een terugbetaling over 2018 van € 48.000, die nog niet is geïnd.