Programma 4 Sociaal domein

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

116.148

122.250

122.951

-701

N

Baten

-25.775

-27.955

-29.115

1.160

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

90.373

94.295

93.836

459

V

Mutaties in reserves

-2.210

-2.590

-2.590

0

-

Gerealiseerd resultaat

88.163

91.705

91.246

459

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Brede basis jeugd

Van het voordeel van € 161.000 zit € 106.000 bij het CJG. € 32.000 van het verschil wordt verklaard door de bijstelling van de huur van CJG (met plm. € 10.000) en de afrekening van de huur van 2019 (plm. € 17.000). Daarnaast is in 2019 minder subsidie verstrekt dan begroot en is over 2018 voor plm. € 31.000 aan subsidie teruggevorderd. € 55.000 van het verschil zit bij het Jongerenwerk en kan worden verklaard door onderuitnutting van personele inzet vanwege vacatures.

Statushouders

De rijksmiddelen t.b.v. statushouders zijn afhankelijk van de taakstelling in het voorgaande jaar. In 2018 lag de taakstelling hoger dan in 2019. Het voordeel van € 368.900 is benodigd om aan de taakstelling van 2020 te kunnen voldoen.

Subsidiering jeugdbeleid

In 2019 is duidelijk geworden dat het daadwerkelijk opzetten van een pilot PIT volgens de Amsterdamse methodiek meer financiële middelen vergt dan door gemeente Gouda was begroot. Voor deze aanvullende middelen bleek echter geen dekking te zijn zodat deze PIT-pilot niet kon starten.

Participeren in de buurt

Anders dan in januari 2019 werd voorzien is de oplevering van de Lekkenburg op 1 mei 2020. De kosten voor de vaste inrichting en de huur (samen € 152.000) zijn daardoor niet gemaakt in 2019. Wel zijn er in 2019 kosten gemaakt om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Het totale positieve saldo is hierdoor € 143.400.

Collectief vervoer

Het tekort aan de lastenkant kan worden verklaard door de introductie van de Voor Elkaar Pas. Het overschot aan de batenkant kan verklaard worden door opbrengsten die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft een subsidiebijdrage van de provincie Zuid-Holland en de geïnde eigen bijdrage.

6.2 Wijkteams

Sociaal Teams

Het overschot wordt verklaard door de incidentele rijksmiddelen t.b.v. het Koploperproject, dat doorloopt in 2020. Hierop zit een positief saldo van plm. € 172.000. Dit positieve saldo wordt teruggedrongen door een, achteraf incorrect ingeschatte, saldo op het structurele budget. In het kader van ontschotting binnen het Sociaal Domein is dit saldo gebruikt om tekorten elders op te vangen.

6.3 Inkomensregelingen

Participatiewet-uitkeringen

De uitgaven voor de PW-uitkeringen zijn in 2019 verder gedaald omdat de het aantal dossiers verder is afgenomen. Dat komt doordat de economie goed is, inwoners werk vinden en minder inwoners een uitkering hoeven aan te vragen. Ook heeft de gemeente met alle cliënten zonder ontheffing een plan voor participatie of reintegratie opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven. Aangezien de gemeente bij het 2e ijkmoment reeds € 1,5 miljoen meegenomen heeft resteert bij de jaarrekening nog eens € 300.000 extra voordeel.

Armoedebeleid

Voor armoedebeleid is met het 2e ijkmoment € 200.000 toegevoegd aan het armoedebudget; dit was toereikend om de verwachte extra uitgaven te kunnen dekken. Per saldo blijft er nog een bedrag over van € 92.000 mede vanwege het feit dat er sprake is van openeinde-regelingen die nooit met 100% zekerheid zijn in te schatten.

Kwijtscheldingen

Voor in totaal € 147.000 is meer kwijtschelding verleend dan begroot voor riool en afval.

Programma naar een nieuwe sociale dienst

Voor het uitvoeren van het programma, met in 2019 de focus op het op orde brengen van de basis van de sociale dienst, het in beeld brengen van alle cliënten, professionaliseren van personeel en een meer klantgerichte benadering van werkgevers, is meer uitgegeven op personeel dan vooraf ingeschat (+ € 245.000). Omdat de totale omvang van de bijstandsvorderingen is toegenomen wordt tevens een extra dotatie gedaan aan de voorziening bijstandsvorderingen (nadeel € 111.000).

6.4 Begeleide participatie

Beschut werk en wsw: door extra uitkeringen vanuit het Rijk met ook betrekking op eerdere jaren is er een voordeel ontstaan voor 2019 van € 123.000.

6.5 Arbeidsparticipatie

Regionale projecten

Voor het regionale project 'Perspectief op werk' hebben we bij de decembercirculaire 2019 voor de arbeidsregio € 1 miljoen ontvangen; dit kon echter nog niet verwerkt worden in de begroting van 2019; wel hebben er al uitgaven plaatsgevonden voor een bedrag van € 44.000. Dit nadeel in 2019 wordt meegenomen naar 2020 door het bedrag van € 1 miljoen te verlagen tot € 956.000. Het ESF Sits project loopt budgetneutraal, daarvoor vindt er in de veegronde nog wel een extra boeking plaats (correctie op de baten).

6.6 Maatwerkvoorziening Wmo

Hulpmiddelen

Bij hulpmiddelen is er rekening gehouden met een stijging van uitgaven i.v.m. de invoering van het Abonnementstarief. Op dit onderdeel zijn de extra uitgaven meegevallen, waardoor hier sprake is van een positief saldo.
Woningaanpassingen: het tekort is te verklaren door een toename van de vraag door de invoering van het Abonnementstarief Wmo.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Effect abonnemenstarief

Op Begeleiding/Dagbesteding en HBH is het tekort te verklaren door een toename van de vraag door de invoering van het Abonnementstarief Wmo. Daarnaast is er plm. € 400.000 minder ontvangen vanuit de Compensatieregeling Beschermd Wonen dan begroot.

Eigen bijdrage Wmo

Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt door ontvangen eigen bijdrage m.b.t. 2018.

Schuldhulpverlening

Een aantal ingezette projecten zijn lager uitgevallen qua kosten waardoor een voordeel is ontstaan van € 97.000; In 2018 en 2019 zijn incidenteel extra middelen toegekend vanuit het Rijk voor het verbeteren van de regie en effectiviteit van schuldhulpverlening. Na input van ervaringsdeskundigen is besloten om meer bekendheid te gaan geven aan schuldhulpverlening via de gemeente onder inwoners. Hiervoor is een communicatiecampagne voorbereid die inwoners moet bewegen zich eerder te melden bij betalingsproblemen en schulden. Verwachting was dat deze in 2019 zou worden gelanceerd maar dit is uitgesteld naar het voorjaar 2020, reden waarom niet alle middelen zijn besteed.

SMI

De geschatte jaarlijkse kosten voor SMI zijn € 55.000. Tot en met november 2019 zijn de kosten op taakveld 6.3 geboekt.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

ZIN Jeugd

Voor het gehele Jeugd-domein geldt dat de ontwikkeling van de uitgaven afhankelijk is van vele variabelen, zoals het aantal, de looptijd en de omvang van indicaties en de prijs. Het opstellen van een begroting op detailniveau, rekening houdend met deze variabelen, is daarom complex. Dit resulteert in verschillen tussen de begrotingsposten onderling. De belangrijkste toename in kosten ten opzichte van vorig jaar en ook ten opzichte van de begrote bedragen zijn waarneembaar op de posten individuele begeleiding en behandeling. Bij begeleiding is naast een toename van het aantal cliënten en indicaties een verschuiving naar meer specialistische zorg zichtbaar. Bij behandeling is het aantal uren per indicatie met name toegenomen wat kan duiden op een gewenste verschuiving van residentiële zorg naar behandelingstrajecten. € 485.000 van het (negatieve) verschil komt door de afwikkeling van 2018; zorgaanbieders hebben in de productieverantwoording de foutieve productcode vermeld. Per saldo is dit budgetneutraal (zie JBJR).

Transformatiefonds Jeugd

Er is voor drie jaar Rijksmiddelen ontvangen t.b.v. de transformatie. Een aantal projecten is later gestart dan gepland en zullen, zoals besloten in het BOSD, pas in 2020 en 2021 worden uitgevoerd.

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

Beschermd Wonen

Het positieve resultaat op Beschermd Wonen wordt o.a. verklaard door het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis in 2018 (restant ca. € 100.000); het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis Jeugd (restant ca. € 90.000); de reservering voor het opvang van tekorten voor MO/VO is niet volledig benut (restant ca. € 450.000); het niet volledig uitkeren van het doorbraakfonds transformatie MZ (restant ca. € 50.000).
Daarnaast zijn in de mei- en septembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gekomen, die in de begroting van BW was verwerkt (ca. € 650.000).

MO/VO

Bij Vrouwenopvang is er sprake van een positief saldo van € 252.816 omdat er bij de definitieve afrekening 2019 minder subsidie is verstrekt dan begroot. Daarnaast is er over 2018 plm. € 39.500 subsidie teruggevorderd (wat niet is voorzien). Het voordeel aan de batenkant kan worden verklaard doordat gemeente Leiden de Rijksmiddelen voor het project 'Het is onze zorg' heeft ontvangen omdat zij de Kassiersfunctie hebben vervuld. Dit bedrag is naar Gouda overgemaakt, waar projectkosten uit gedekt zijn. Uitgaven voor MO worden gefinancierd vanuit de doeluitkering maatschappelijke opvang (DU MO) en het budget voor Beschermd Wonen. Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een (klein) deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet.

6.82 Ge-escaleerde zorg 18+

JBJR

€ 200.000 van het verschil is te verklaren doordat de bijgestelde prognose o.b.v. het onderzoek dat eind 2018 is uitgevoerd naar de stijging van de prijs en de aantallen, te hoog is gebleken. Zie ZIN Jeugd voor verdere toelichting m.b.t. het Jeugd-domein. € 485.000 van het (positieve) verschil komt door de afwikkeling van 2018; zorgaanbieders hebben in de productieverantwoording de foutieve productcode vermeld. Per saldo is dit budgetneutraal (zie ZIN Jeugd).