Programma 2 Energie en klimaat

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

24.453

24.590

24.768

-178

N

Baten

-26.289

-26.214

-27.045

831

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-1.836

-1.624

-2.277

653

V

Mutaties in reserves

0

0

0

0

-

Gerealiseerd resultaat

-1.836

-1.624

-2.277

653

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

7.2 Riolering

Riool

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 1.504.000 door een bijdrage aan de voorziening riolering. Deze post wordt deels gecompenseerd door een aantal voordelen aan de lastenkant: de kosten van niet-nautisch baggeren vielen lager uit (€ 575.000), op de post klimaatmaatregelen buiten projecten om kon een voordeel gerealiseerd worden van € 283.000. Het voordeel op groot onderhoud bedroeg € 193.000, op de post dagelijks onderhoud werd een voordeel gerealiseerd van € 663.000. Per saldo bedraagt het voordeel € 220.000.

Aan de batenkant treedt een voordeel op van € 1.013.000 als gevolg van de extra inkomsten rioolheffing, in het bijzonder huishoudens, voor € 897.000. Daarnaast is € 111.000 ontvangen van het Rijk (i.v.m. onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in watergangen) en van Hoogheemraadschap Rijnland (bijdrage kosten onderzoek bodemdaling).

7.3 Afval

Afval

Voor een bedrag van € 417.000 waren de kosten van inzameling en verwerking hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door verwerkingskosten afvalbrengstation en inzameling.
De vergoedingen voor plastic, metaal en drankkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK) voor in totaal € 264.000 zorgden voor meer baten ten opzichte van de begroting.