Programma 3 Wonen en leefomgeving

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

41.380

46.588

47.153

-565

N

Baten

-16.622

-19.719

-24.684

4.966

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

24.758

26.869

22.469

4.401

V

Mutaties in reserves

3.353

2.847

2.878

-32

N

Gerealiseerd resultaat

28.111

29.716

25.347

4.369

V

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Beheer gronden

Als gevolg van gewijzigde regelgeving van het BBV werden de verworven gronden in Westergouwe (fase 4 en 5) en Spoorzone (A1) in 2016 aangemerkt als strategische gronden en zonder afwaardering gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA). In de afgelopen jaren had nog geen marktwaardetoets plaatsgevonden. Op basis van de overgangsbepaling diende uiterlijk 31 december 2019 gezorgd te worden voor een actuele taxatie van deze strategische gronden. Deze taxatie heeft in 2019 geleid tot een afwaardering van € 1.396.000. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor deze afwaardering de reserve die hiervoor in het verleden is gevormd in te zetten.

Beheer onroerende zaken

In 2017 zijn via het Programmaplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed financiële middelen beschikbaar gesteld, onder andere voor het aanvullen van de onderhoudsvoorziening in 2019 voor een bedrag van € 1.100.000. Nu is gebleken dat dit volgens de BBV-voorschriften niet is toegestaan, wordt voorgesteld om dit bedrag via de exploitatie opnieuw beschikbaar te stellen in de jaarschijven 2020 (50%) en 2021 (50%).

De servicekosten (o.a. energie) worden doorbelast aan de huurders. Per saldo valt het voordeel van € 74.000 aan de lastenkant weg tegen het nadeel aan de batenkant.

2.1 Verkeer en vervoer

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

Van het voordeel op openbare verlichting wordt voorgesteld om een bedrag van € 256.500 opnieuw beschikbaar te stellen in 2020 in verband met werkzaamheden die wel aan de aannemer zijn opgedragen maar niet in 2019 konden worden uitgevoerd.

Dagelijks onderhoud grijs

Voordeel van € 140.000 aan de lastenkant is ontstaan doordat verschillende werkzaamheden door een variëteit aan oorzaken niet in 2019 in uitvoering genomen konden worden.

Dagelijks onderhoud wegen straten pleinen

Voor een bedrag van € 77.000 is vergoeding graafwerkzaamheden openbare ruimte ontvangen i.v.m. aanleg glasvezelnetwerk. Dit bedrag is aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte gedoteerd.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat opdrachten dagelijks onderhoud verhardingen en kunstwerken pas in de loop van het eerste kwartaal volledig konden worden uitgezet bij de aannemers en gemonitord door eigen medewerkers. Dat leidde tot een voordeel van per saldo € 98.000 bij deze discipline.

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte

Op basis van de meest recente beheerplannen is een aanvullende toevoeging van in totaal € 632.000 aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte noodzakelijk gebleken. Van dat bedrag heeft € 477.000 betrekking op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Investeringen en groot onderhoud wegen straten pleinen

Voor een bedrag van € 224.000 is een bijdrage ontvangen van de provincie ontvangen in verband met een nog aan te leggen brug. Zowel de ontvangst als de dotatie van dit bedrag aan de daarvoor bestemde voorziening waren niet begroot.

Voor een bedrag van € 427.000 is de uitvoering van de aanpak achterstanden dagelijks onderhoud na taakterugname infrabeheer Cyclus niet in 2019 uitgevoerd.

Verbetering doorstroming verkeer

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied: de kosten en opbrengsten die in het kader van dit project worden gemaakt, worden verrekend met de gelijknamige reserve. Aan de raad wordt voorgesteld het verschil van € 32.000 te onttrekken uit deze reserve.

2.2 Parkeren

Parkeren

Het voordeel van € 67.000 wordt met name veroorzaakt door het niet volledig benutten van het beschikbare budget Parkeertaken derden. De uitvoeringsovereenkomst die Gouda met Parkeerservice heeft afgesloten over 2019 is € 55.000 voordeliger uitgevallen dan gebudgetteerd. Het overige voordeel is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke posten waarbij de lagere urentoerekening aan parkeren vanuit de organisatie daarvan de grootste is.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Beheer gronden

Aan de raad wordt voorgesteld om de opbrengst (€ 119.000) uit de verkoop grond achter Bodegraafsestraatweg en Bunderhof II aan de reserve groenfonds toe te voegen.
In 2019 is ten behoeve van PoP stations in Gouda-Oost een zakelijk recht van opstal gevestigd. Deze is aan het einde van het jaar nog notarieel getransporteerd (€ 66.000).

Dagelijks onderhoud groen

Het voordeel van € 330.000 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de opstart van de nieuwe werkwijze op het onderdeel van de teruggenomen taken dagelijks onderhoud openbare ruimte en doordat het budget stormschade bomen nagenoeg niet hoefde te worden aangesproken.

Het niet tijdig verlenen van de vergunning voor extensieve snoei, kap en herplant van bomen leidt tot een voordeel van € 159.000.

Incidentele opdrachten en calamiteiten: de reguliere budgetten openbaar groen boden voldoende dekking voor de opdrachtverlening 2019. De middelen ter dekking van incidentele kosten / calamiteiten hoefden daardoor niet aangesproken te worden (€ 127.000).

8.1 Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Een voordeel van € 275.000 heeft betrekking op de kosten Implementatie Omgevingswet. Door verschuiving in de uitvoeringsplanning treden kosten niet in 2019 op maar in 2020.

8.2 Grondexploitaties (niet-bedrijfsterreinen)

Grondexploitaties

Voor de twee grondexploitaties Westergouwe en Middenwillens zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Van de grondexploitatie Westergouwe is fase 1 administratief afgesloten en is de daaraan gekoppelde voorziening in 2019 vrijgevallen. De grondexploitatie Middenwillens is in 2019 afgesloten. Aan de raad zal worden voorgesteld om voor het nazorgbudget van deze grondexploitatie een aparte reserve te vormen. Het netto positieve effect komt uit op € 1.436.000.

8.3 Wonen en bouwen

ISV-3

In de afwikkeling van de kosten die te maken hebben met uitgaven Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) zijn in dit jaar voor € 165.000 bijdragen gedaan. Posten hebben betrekking op onder meer kosten herinrichting openbaar gebied bij woningbouw en aanpak verkeersgeluidbelasting bij woningen Spoorstraat. Inclusief de ISV-3 kosten Restauratie Gemeentelijke Monumenten (€ 169.000) leidt dit tot een totaalpost van € 334.000. Het restantbudget ISV-3 bedraagt € 701.000. Per saldo resteert een voordeel op afwikkeling ISV-3 van € 367.000 ten gunste van het rekeningresultaat.

Stadsvernieuwing

Het voordeel van € 140.000 is ontstaan omdat er minder dan begroot een beroep is gedaan op de inzet van en de leningfaciliteit verstrekt door het KennisCentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

Vergunningverlening en legesopbrengsten

Op basis van de projectenraming is een actualisatie van de legesinkomsten bouwleges in de begroting verwerkt. Onder meer door de inzet van het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe zijn uiteindelijk (toch) meer bouwvergunningen verstrekt dan dat op basis van deze prognose was voorzien. Dit voordeel van € 225.000 komt ten gunste van het rekeningresultaat.

Wijkontwikkeling

Het saldo van zowel het voordeel op de lasten € 421.000 als het voordeel op de baten € 98.000 wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2019 geprognosticeerde uitgaven (voornamelijk met betrekking tot Zuidelijke Stempel Oost) zijn doorgeschoven naar 2020.