Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

bedragen * € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019 na 2e wijziging

Jaarrekening 2019

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Lasten

17.275

16.891

17.632

-741

N

Baten

-2.628

-2.594

-3.098

504

V

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

14.647

14.296

14.534

-238

N

Mutaties in reserves

0

-93

-93

0

-

Gerealiseerd resultaat

14.647

14.204

14.442

-238

N

Het saldo van de jaarrekening en de begroting na wijziging wordt - per taakveld - in belangrijke mate veroorzaakt door:

5.1 Sportbeleid en activering

Uitvoering sportbeleid

Als compensatie van gewijzigde BTW-wetgeving is de Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) geïntroduceerd. In 2019 is een bijdrage van € 590.000 van het ministerie van VWS ontvangen en doorbetaald aan Sport.Gouda. Aan Sport.Gouda is een extra bijdrage van € 125.000 verstrekt ter hoogte van het werkelijk tekort als gevolg van de gewijzigde BTW-wetgeving.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Erfgoed - Kunst in de openbare ruimte

Het bedrag van € 49.000 betreft een eenmalig budget voor een groot onderhoudsronde van de culturele kunstwerken en reguliere jaarlijkse middelen voor regulier onderhoud en reparaties. Offertes zijn aangevraagd maar het was te kort dag om de werkzaamheden nog in 2019 uit te laten voeren.

5.5 Cultureel erfgoed

Voor een bedrag van € 169.000 zijn subsidies gemeentelijke monumenten uitbetaald, ook op verplichtingen voorgaande jaren. De dekking van deze kosten komt uit het nog resterende Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3). Zie ook de toelichting in programma 3, taakveld 8.3: Wonen en Bouwen.